Professor Teaching Schedule for Fall 2022

  Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
8:00 am        
8:30 am        
9:00 am          
9:30 am  

 

 

 

 
10:00 am

Beck PHYS-370

Noronha-Hostler PHYS-598NST

 

Beck PHYS-370

Noronha-Hostler PHYS-598NST

   
10:30 am

Beck PHYS-370

Noronha-Hostler PHYS-598NST

 

Beck PHYS-370

Noronha-Hostler PHYS-598NST

   
11:00 am

Beck PHYS-370

Noronha-Hostler PHYS-598NST

 

Beck PHYS-370

Noronha-Hostler PHYS-598NST

   
11:30 am          
12:00 pm  

 

 

 

 
12:30 pm    

 

 

1:00 pm

 

 

 

 

 
1:30 pm

 

 

 

 

 
2:00 pm

Leite Noronha PHYS-580

 

Leite Noronha PHYS-580

 

 
2:30 pm Leite Noronha PHYS-580

 

Leite Noronha PHYS-580

 

 

3:00 pm Leite Noronha PHYS-580

 

Leite Noronha PHYS-580

 

 
3:30 pm  

 

 

 

 

4:00 pm  

 

 

 

 
4:30 pm  

 

 

 

 
5:00 pm    

 

 
5:30 pm  

 

 

Not Teaching NPL Staff meetings in 428
Peng, Perdekamp, Liu, Long, Sickles